آدرس: تویسرکان-خ مدرس سبزواری-جنب ساختمان آتش نشانی-سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی

تلفن : 08134942535 | فکس : 08134920447

دسته: اخبار
بازدید: 1124

سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی در هفتم اردیبهشت ماه 98 و در روز ملی ایمنی در حمل و نقل طی برگزاری مراسمی اقدام  به پخش بروشور، تهیه و نصب بنر در سطح

شهر، برگزاری مانور موتور سواران ایمن، اهدای جوایز به شرکت کنندگان در مراسم و . . . نمود و تبلیغات عمومی در بین مردم صورت پذیرفت که گزارش اقدامات صورت پذیرفته

به شرح فوق می باشد.

 

1000 کاراکتر باقیمانده است